برای کودکان ايراني از طبقات و گروه‌هاي مختلف، چه آماده کرده‌ایم؟

درس‌ها و تجربه‌هايي در توسعه توانمندي‌هاي ملي در حوزه سيستم‌هاي پيشرفته ارتباطي