بسم الله الرحمن الرحيم

تلاش‌هاي درخشان نيكان (تد نيكان)

سخنراني‌هاي كوتاه، پرمحتوا و به‌زبان ساده

در سال 96 كانون دانش‌آموختگان نيكان ماهانه يك جلسه مشتمل بر دو سخنراني تخصصي برگزار مي‌كند. سخنراني‌ها كه توسط دانش‌آموختگان و در سالن اجتماعات دبيرستان نيكان ارائه مي‌شود، تلاش‌هاي درخشان (تد) آنان را بازتاب مي‌دهد. اين تلاش‌ها طبعاً طيف وسيعي را شامل مي‌شود. گروهي توانسته‌اند يك اختراع را به ثبت برسانند، گروه ديگري يك برند تجاري مهم را ايجاد كردند، دسته‌اي در پژوهش‌هاي علمي توفيقات بزرگي بدست آورده‌اند، برخي ايده‌هاي اقتصادي يا اجتماعي يا فرهنگي قابل توجهي را پردازش كرده‌اند، گروهي تجربيات ارزشمند شخصي داشتند كه مي‌تواند براي ديگران بسيار درس‌آموز باشد. کساني توانسته­اند سختي‌هاي بزرگي را پشت سر بنهند و به‌رغم دشواري‌ها، اصول و ارزش‌هاي‌شان را حفظ کنند و کسان ديگري، کارهاي مهمي را که ديگران راضي نبوده­اند انجام دهند، در سکوت و استمرار انجام دادند. هريك از اين موارد، ممكن است مخاطبان ويژه‌اي را جذب نمايد. ولي وقتي همگي كنار هم قرار گيرد، مجموعة بسيار ارزشمندي را شكل مي‌دهد كه هم براي خانوادة نيكان و هم براي ديگران بسيار قابل استفاده خواهد بود.

سخنراني‌هاي تد نيكان، كوتاه و پرمحتوا هستند و به زبان ساده بيان مي‌شوند. هر سخنراني بين 30 تا 40 دقيقه زمان مي‌برد و  پس از سخنراني، 10 دقيقه زمان به پرسش و پاسخ اختصاص داده مي‌شود. اگرچه همه سخنراني‌ها حاوي مطالب عميق و تخصصي هستند و تجربه‌ها و دستاوردهاي ارزشمندي را بازتاب مي‌دهند، ولي ويژگي اصلي آنها اينست كه به زبان ساده و براي مخاطبان عمومي ارائه مي‌شوند. از سخنراني‌ها فيلمبرداري مي‌شود و متعاقباً در اختيار اعضاي كانون و ساير علاقمندان قرار مي‌گيرد.

سخنرانان بايد الزاماً از دانش‌آموختگان نيكان باشند، ولي كساني كه در جلسه حاضر مي‌شوند، مي‌توانند از اعضاي كانون به‌اتفاق همراهان، يا دانش‌آموزان دو سال آخر دبيرستان و همراهان‌شان، ويا ساير علاقمندان باشند. براي شركت در هريك از جلسات سخنراني لازم است بليط تهيه شود كه هم پيش از جلسه به صورت آنلاين و هم در محل جلسه به فروش مي‌رسد. با توجه به محدوديت فضاي سالن، تهيه بليط به صورت آنلاين توصيه مي‌شود.

كساني كه مايل به ارائه سخنراني هستند، فرم درخواست سخنراني تد نيكان را با شرح كافي از موضوعي كه مايل به طرح آن هستند به دبيرخانة طرح ارسال مي‌كنند. درخواست مزبور با تشخيص مسؤول طرح، جهت داوري ارسال مي‌شود و در صورتي كه مورد قبول قرار گرفت، وقتي براي ارائه به آن اختصاص مي‌يابد.