“سبز”، سبز است یا نه؟

محمدرضا خرازي

 در امر ساخت و ساز، معمولاً به پروژه ای که اصول پایداری در مقوله های آب، انرژی، پسماند، و مواد و مصالح را رعایت کرده باشد، پروژه “سبز” اطلاق میشود. در این جلسه به بحث راجع به این موضوع خواهیم پرداخت که برای تشخیص مثلاً یک ساختمان یا پالایشگاه پایدار (یا سبز) چه راه یا راه هایی وجود دارد.

امروزه به دلیل تعدد پارامترهایی که در تعیین میزان پایداری یک پروژه نقش دارند، برای انجام صحیح این مهم نیاز به روشهای علمی داریم. استفاده از روشهای علمی که در عین حال قابل تبدیل به یک دستورالعمل باشد، تنها راه ایجاد ساز و کار عملیاتی برای تشخیص ساخت و ساز سبز است. در این ساز و کار لازم است هر سه مقوله پایداری یعنی محیط زیست، جامعه، و اقتصاد به شکل متعادلی لحاظ شده باشند. با توجه به نیاز مبرم کشور به شتاب بخشیدن به پیاده سازی اصول و روشهای ساخت و ساز و توسعه پایدار، پیشبرد مقوله ارزیابی پایداری از ضرورت های انکارناپذیر است. در اين جلسه، برخي يافته ها و تجربياتي كه اينجانب در اين زمينه كسب كرده ام در خدمت مخاطبان گرامي قرار خواهد گرفت.