محمدحسين نكوفر

محمدحسين نكوفر

دكتر محمد حسين نكوفر، دانش‌آموختة دوره 3 نيكان، داراي تخصص درمان و جراحي ريشه از دانشگاه تهران است. وي دكتري تخصصي خود را در مواد دنداني از انگلستان دريافت كرد و هم‌اكنون دانشيار دانشگاه تهران و استاد مدعو دانشگاه كارديف در انگلستان مي‌باشد. او همچنين رييس انجمن اندودانتيست‌هاي ايران و نيز مدير روابط بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران است.